Обжалване на ревизионни доклади и актове, съставени по ревизионни производства по реда на ДОПК(Данъчно – осигурителен процесуален кодекс).
Правни консултации във връзка и по време на извършване на ревизията.