Устни и писмени консултации, представителство и участие в преговори, във връзка със сключване, изменение, разваляне или прекратяване на различни видове договори;
Изготвяне на договори: покупко-продажба, наем, дарение, замяна, заем, договор за изработка и др.
Изготвяне на пълномощни, декларации, нотариални покани
Процесуално представителство при спорове във връзка с изпълнението, неизпълнението, изменението, развалянето и прекратяването на договори
Процесуално представителство по дела за непозволено увреждане и неоснователно обогатяване