Консултации относно  съдържанието, сключването, изменението и прекратяването на брачни договори
Участие в преговори и изготвяне на брачни договори
Консултации и процесуално представителство в производства по прекратяване на брака: (развод по взаимно съгласие или по исков ред) и относно уреждане на последиците от прекратяването на брака – упражняване на родителските права, ползване на семейното жилище, издръжка, подялба на имуществото, придобито по време на брака, фамилното име след развода и др.
Процесуално представителство по дела за упражняване, лишаването, ограничаване или възстановяване на родителски права
Процесуално представителство по дела за определяне на издръжка, както и по дела за увеличаване или намаляване на присъдена издръжка; съдействие при неплащане на издръжка
Процесуално представителство по дела за оспорване на бащинството, както и по дела за установяване на произход от майката или от бащата
Помощ, съдействие и процесуално представителство по дела за осиновяване и припознаване;