Пълно правно обслужване на местни и чуждестранни юридически лица.
Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци;
Изготвяне на договори по Търговския закон;
Обявяване на ГФО(годишни финансови отчети);
Сделки с търговски предприятия.