Представителство при преговори и подготовка на предварителни договори и нотариални актове;
Правно обслужване, подготовка и проверка на документи, свързани с учредяването, прехвърлянето и прекратяването на вещни права;
Процесуално представителство по дела, касаещи собственост и други вещни права